สรุปเนื้อเรื่อง สัตว์ประหลาดจากนรกอายุล้านปี ภาค1-6 | สปอยหนัง Tremors | ดูเเบบยาวๆ

ภาพยนตร์และแอนิเมชัน

ตำนานทูตนรกล้านปี หนังภาคต่อหนังสัตว์ประหลาดที่ดีที่สุด
ที่มีประวัติยาวนานกว่า 30 ปี
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดตามเป็นกำลังใจให้กับ ช่อง UNEED หรือติดต่องานได้ที่
uneedmovie
หรือสามารถเข้ามาพูดคุย ดูชื่อหนังเรื่องเต็ม มีเเจกวาร์ปทุกเรื่อง
groups/1959684790887526
ถ้าชอบอย่าลืมกด Like แชร์ Subscribe กันด้วยนะครับบบ
#สปอยหนัง #สรุปหนัง #สปอยหนังเก่า

ความคิดเห็น

 • UNEED
  UNEED2 หลายเดือนก่อน

  คลิปสปอย Tremors ภาค 7 ตามคำขอมาเเล้วครับ กดเข้าไปดูตามลิงค์ด้านล่างได้เลย thmy.info/dev/mbaZdZW10JzKfXc/w-d-xo.html

 • SUzuki by เซลล์ป๊อบ

  SUzuki by เซลล์ป๊อบ

  หลายเดือนก่อน

 • Yigydt Dyjohg

  Yigydt Dyjohg

  2 หลายเดือนก่อน

  @จิ๋ว หรอ ฃ

 • OROGI FX

  OROGI FX

  2 หลายเดือนก่อน

  ผมชอบกราบอย

 • จิ๋ว หรอ

  จิ๋ว หรอ

  2 หลายเดือนก่อน

  ัจิ๋ว​ััํํํํํํํํัํัํัํ7-11​ัํํํํัํํัํัััํัััั945739945784972ก็​ัํํั7๙ํํ7​ััััั80​ํํััััั7ััํัััััํัััััํัััํัััํัััััํ7ััํ8ึััััััััั7​ััััคัััํํ๘ััััััํััััััํํัํััััั7ััััััั8ััััััััััััััััํํัััััััััััํััํัั8ัััััััํััํัััััััั7ััััํัััััััััํัััััััััััััํััั79ััคัั79ัึั9ััั8ัั7ััััััััััํัััััััััััคััััั80​ััััััััััํั7ััััั9ััั95​ั79ััััััััััััััััั80​ััััััััํัํััััััััํัััััํััั9ัััํัค8ัํััั7​ะ​ััั79ัััััํัััััััํัััํัััััััััํ79ํํัํัััััััั79ัััััััั95​ัั79ัััััััััััััํัััะัััคััััั9ั79ัััััััํํํััััััััััััํัํัััััััััััั8ัััััััััััััคุ​จง านืืา ย​ทบ​น​ใงลงลใลสล​00​b

 • เสือเที่ยง
  เสือเที่ยง4 วันที่ผ่านมา

  ดีทุกอย่างยกเว้นเสียงสปอย. มันฟังน่ารำคาญมากครับ อย่างกับลำโพงแตก

 • อะไร คือ ความจริง ของชีวิต
  อะไร คือ ความจริง ของชีวิต20 วันที่ผ่านมา

  ยอมแพ้ ฟังได้แค่ 30 นาที เวียนๆ หัว เสียงมันวิ่งไปมา

 • เม้าท์มอย ร้อยแปด
  เม้าท์มอย ร้อยแปด27 วันที่ผ่านมา

  เข้าใจว่าฝึกพากย์ แรกๆ ทำไมไม่พากย์ใหม่ ให้มันดูน่าฟังล่ะ

 • MIYU MAY
  MIYU MAY29 วันที่ผ่านมา

  จะติดตามดูเรื่อยๆนะค่ะ อาจจะพูดติดขัดบ้าง แต่ก็ถือว่าดี ประเด็นโฆษณาเยอะมากลุ้นตลอดเลย55

 • ศรัทธา เอี่ยมประดิษฐ์
  ศรัทธา เอี่ยมประดิษฐ์หลายเดือนก่อน

  เควิน เบคอน เท่มากในตอนนั้นสำหรับผมตอนเดักๆ

 • Penguin Kung
  Penguin Kungหลายเดือนก่อน

  คำพูดย้อนแย้งเยอะไป เช่น เขาไม่ได้เงินอะไรเลย แต่ได้นิดหน่อย(ภาค2) และ แทบไม่เหลือซาก แต่มีเหลือเพียงเลกน้อย(ภาคแรก) .

 • ประเสริฐ เลี้ยงอํานวย
  ประเสริฐ เลี้ยงอํานวยหลายเดือนก่อน

  อัดคลิปในห้องน้ำป่าวคัปเสียงยังกะหนังซูมเลย

 • SuperBigBoss TH
  SuperBigBoss THหลายเดือนก่อน

  ตรรกะอะไรของคนทำหนังวะเนี่ย ไปอยู่ในดงแป้งขยายพันธุ์ไวขนาดนี้ เจ็บหัวเลย จบหนังว่าจะไม่เจ็บหัวละนะ โอ้ยมีปีก ตั้งแต่ภาคแรกมาภาคสองละนะ !!!! ให้เดาภาคสองก็ไม่ได้เงินค่าจ้างเหมือนเดิม5555

 • Pay channel
  Pay channelหลายเดือนก่อน

  เสียงเปลี่ยนไปนะ

 • UNEED

  UNEED

  หลายเดือนก่อน

  เสียงคนพากย์คนเก่าเมื่อต้นปีครับ😍 ไม่ใช่เสียงของผมในปัจจุบัน

 • My NUENE
  My NUENEหลายเดือนก่อน

  29:30 ทีตั้งอยู่บนโต๊ะ 4แท่งมันคืออะไรเหรอครับ 5555+สงสัยจังคุนๆเหมือนเคยเห็น😂

 • star game
  star gameหลายเดือนก่อน

  wowwwwwwwwwwwwwwwwwww

 • Pong Ping
  Pong Pingหลายเดือนก่อน

  ชอบภาคแรกตอนเดียว มีครบทุกรส ทั้งสนุก ตื่นเต้น มีมุข เชื่อมั้ยครับว่าผมดูในโรงมากกว่า 5 รอบเลยเรื่องนี้ตอนที่หนังเข้าฉาย ดูคนเดียวด้วย 555

 • ศรัทธา เอี่ยมประดิษฐ์

  ศรัทธา เอี่ยมประดิษฐ์

  หลายเดือนก่อน

  เควิน เบคอน เท่สัสครับ^^

 • Paui th Chanel
  Paui th Chanelหลายเดือนก่อน

  หนอนมงโกเลีย

 • Paui th Chanel
  Paui th Chanelหลายเดือนก่อน

  หนอนมงโกเลีย

 • มัณฑนา ชิงขุนทด
  มัณฑนา ชิงขุนทดหลายเดือนก่อน

  สนกมากเลยพี่

 • SHOULD สวีดัดสวัสดี
  SHOULD สวีดัดสวัสดีหลายเดือนก่อน

  เสืยงมืงเปันทำไม้ยางนี้ไม้สะนุกเลย

 • นวพร จันทร์เต็ม
  นวพร จันทร์เต็มหลายเดือนก่อน

  เคยดูตั้งแต่20ปีก่อน...คิดถึงอดีตเลย

 • เตตร้า ไฮโดร แคนนา บีนอย
  เตตร้า ไฮโดร แคนนา บีนอย2 หลายเดือนก่อน

  เสียงเมิงเปนเห้ไร.!?"

 • Nomo Jiro
  Nomo Jiro2 หลายเดือนก่อน

  ผมดูจนจบเลย😍😍

 • Nomo Jiro
  Nomo Jiro2 หลายเดือนก่อน

  สนุกมาก ขอบคุณที่ทำให้พวกเราดูนะ

 • DD DD
  DD DD2 หลายเดือนก่อน

  เสียงเหมือนเป็น8Dครับ ลองใส่หูฟังฟังดูนะครับ🤡

 • mon bi
  mon bi2 หลายเดือนก่อน

  เทมอด กาบอย

 • mon bi

  mon bi

  2 หลายเดือนก่อน

  เเอบัสเตอร์

 • mon bi

  mon bi

  2 หลายเดือนก่อน

  สะลีกเกอร์

 • เพชรน้ํามนต์ อยู่ตาล
  เพชรน้ํามนต์ อยู่ตาล2 หลายเดือนก่อน

  ลุงเทพ

 • ืjame
  ืjame2 หลายเดือนก่อน

  ระเบิดติดรถบังขับ คุณภาพ!!!

 • Елизавета Колесникова
  Елизавета Колесникова2 หลายเดือนก่อน

  Дрожь земли😁

 • ᴘᴇᴇᴘɢメ ❶
  ᴘᴇᴇᴘɢメ ❶2 หลายเดือนก่อน

  ME LOVE UNEED

 • Mayis kira
  Mayis kira2 หลายเดือนก่อน

  สุโคตร ชอบมากเรื่องนี้ ดังเงียบ ๆในไทย

 • Resident Evil
  Resident Evil2 หลายเดือนก่อน

  ชื่อจริงๆมันคือกาบอย

 • Lina Ctp
  Lina Ctp2 หลายเดือนก่อน

  ใส่IQ200ไม

 • Songkran sample
  Songkran sample2 หลายเดือนก่อน

  เสียงหมุนเป็นวงกลมคับ 3D ซาว "^^ มืนหัว🤪

 • จักรินทร์ สืบประยูร
  จักรินทร์ สืบประยูร2 หลายเดือนก่อน

  เเปลกใจกันทั้งเรื่อง555

 • ศักดิ์สิทธิ์
  ศักดิ์สิทธิ์2 หลายเดือนก่อน

  ลุงคือพระเอกครับ

 • รตนวรรณ กัญยวงศ์หา
  รตนวรรณ กัญยวงศ์หา2 หลายเดือนก่อน

  20:23 ขอโษที่เห็นโมเดลเป็นดิลโ----

 • DN Peenew6601
  DN Peenew66012 หลายเดือนก่อน

  1:00:31 Lara croft จาก Tomb ก็เหมือนนะ ถ้าขาวอีกหน่อยคือ ใช่แน่นอน

 • เอเค เอเค
  เอเค เอเค2 หลายเดือนก่อน

  เปลี่ยนคนพากย์อีกแล้วหรอคะ 😑

 • UNEED

  UNEED

  2 หลายเดือนก่อน

  คลิปเก่าเมื่อ ต้นปีครับ

 • DarkNesS ChAnnElツ
  DarkNesS ChAnnElツ2 หลายเดือนก่อน

  ถ้าการ์บอยมีร่างที่205นี่ มันจะกลายเป็นก็อตซิลล่าปะพี่ 555

 • natthawat manosubhirun
  natthawat manosubhirun2 หลายเดือนก่อน

  ชอบจังครับ เเต่กลัวนิดๆ

 • [ ]
  [ ]2 หลายเดือนก่อน

  22:40 เอ๊ะ --- คล้าย ๆ กับ sheer heart attack ที่เป็นแสนต์ของคิระเลย ---

 • เซียน เกม ff
  เซียน เกม ff2 หลายเดือนก่อน

  ตาของลุงเหมือนโตเกียวกลู

 • QQ
  QQ2 หลายเดือนก่อน

  ลอนด้าชื่อเพื่อนผม

 • Jerasak E
  Jerasak E2 หลายเดือนก่อน

  เปลี่ยน เอฟเฟกต์ไมค์ ใหม่ครับ แล้วก็ลดเสียง low หน่อยเสียงจะดีขึ้น

 • The red Heavy
  The red Heavy2 หลายเดือนก่อน

  "จนไม่เหลือชาก" "เหลือเพียงแต่ชากนิดหน่อยก็เท่านั้น"

 • เฉลิมชัย ญาติกระโทก

  เฉลิมชัย ญาติกระโทก

  2 หลายเดือนก่อน

  555 เอ๊ะ! ตกลงยังไง?

 • Sun Worawut
  Sun Worawut2 หลายเดือนก่อน

  เสียงมันก้องเกินพี่

 • My LittleBee
  My LittleBee2 หลายเดือนก่อน

  เสียงลอยไปลอยมา ไม่น่าฟังเลยค่ะ

 • Againrun
  Againrun2 หลายเดือนก่อน

  15:18 like it up dynamite

 • Mitsubishi evo III
  Mitsubishi evo III2 หลายเดือนก่อน

  เเนะนำให้เปลี่ยนเสียงครับเหมือนพระสวดมน อยุ่ในถ้ำเลย

 • AD Gaming
  AD Gaming2 หลายเดือนก่อน

  พี่คับ​ หน้าปกพิมพ์ผิดรึป่าว​ อสรู มาจากไหน

 • เฉลิมชัย ญาติกระโทก

  เฉลิมชัย ญาติกระโทก

  2 หลายเดือนก่อน

  @UNEED แล้วภาพปก คือเรื่องอะไรเหรอครับ

 • UNEED

  UNEED

  2 หลายเดือนก่อน

  พิมพ์ผิดครับ 555 ขอบคุณที่เเจ้งนะครับ

 • khaek kuphasis
  khaek kuphasis2 หลายเดือนก่อน

  เสียงก่ลองๆ ฟังไม่ชัดเลย งงๆ

 • ความ จริง
  ความ จริง2 หลายเดือนก่อน

  ต้องปรับปรุงเรื่องเสียงนะครับ #หรือซื้อไมค์ใหม่

 • Bunny Pretty Brutal
  Bunny Pretty Brutal2 หลายเดือนก่อน

  เสียงไม่ดีเลย

 • OROGI FX
  OROGI FX2 หลายเดือนก่อน

  ผมชอบกราบอยย์

 • Yaranaika Ogay
  Yaranaika Ogay2 หลายเดือนก่อน

  มันก้องเกิน

 • Gun'n Dam'm
  Gun'n Dam'm2 หลายเดือนก่อน

  เปลี่ยนไมค์เถอะครับ ไม่ลื่นหูเลย

 • Anurak เทียบกับอันเก่านี้เยอะอยู่อะ
  Anurak เทียบกับอันเก่านี้เยอะอยู่อะ2 หลายเดือนก่อน

  พี่ผมว่าที่พี่บอกว่าวิวัฒนาการ มันหน้ารอกคราบเฉยๆน้ะพี่ถ้า วิวัฒนาการจริงมันควรจะกันความร้อนน่ะพี่

 • Toey KK
  Toey KK2 หลายเดือนก่อน

  เรื่องนี้มีซีรีย์ ด้วย เคยฉายช่องสามตอนตีหนึ่งตีสองเมื่อนานมาแล้ว ตัวหลักคือตาลุงนี่แหละ เจอแต่ตัวแปลกๆทั้งนั้นในซีรีย์

 • เน 'ไง จัดไป Loli
  เน 'ไง จัดไป Loli2 หลายเดือนก่อน

  อสรู คือไรคับ?

 • SKY_LINE เอฟเอฟ
  SKY_LINE เอฟเอฟ2 หลายเดือนก่อน

  เสียงไม่โอเคเลย

 • Siwapreeya Homchomchuen
  Siwapreeya Homchomchuen2 หลายเดือนก่อน

  ภาค2 ก่อตัวซะอย่างกับcheerleader

 • Ming Zeed
  Ming Zeed2 หลายเดือนก่อน

  เสียง ใส่หูฟัง มันจะเปลี่ยนกันดัง ช่ายขว้า สรุป ไม่ได้เรื่อง พัฒนา ด้วย

 • Gof Na
  Gof Na2 หลายเดือนก่อน

  เห็นโฆษณา เป็รไข่ปลา ไม่ดูและ

 • รักแจฮยอน และอีกหลายๆคน
  รักแจฮยอน และอีกหลายๆคน2 หลายเดือนก่อน

  พี่เสียงหลงง่ะ5555 ติดตามอยู่นะคะ ชอบช่องนี้มากๆเลยค่ะ เป็นกำลังใจให้น้าาา

 • UNEED

  UNEED

  2 หลายเดือนก่อน

  ไม่ใช่เสียงเเอดน้า 555

 • คน ดี
  คน ดี2 หลายเดือนก่อน

  เสียงเป็นอะไร

 • P̣huwnath phanetr
  P̣huwnath phanetr2 หลายเดือนก่อน

  ทำไมเสียงพี่แปกไป

 • Orama Zaka
  Orama Zaka2 หลายเดือนก่อน

  เสียงเป็นไร

 • อ้อม มุทิตา
  อ้อม มุทิตา2 หลายเดือนก่อน

  เสียงมันก้องแปลกๆนะค่ะ

 • Hana Bo
  Hana Bo2 หลายเดือนก่อน

  จะกี่partลุงก็ใจดี

 • เอก
  เอก2 หลายเดือนก่อน

  กลายเป็นเรือดำน้ำ

 • เอก
  เอก2 หลายเดือนก่อน

  มีหนังอะไรวะทำไมมันไม่กลายพันธุ์เป็นกระปอมเลยวะ

 • Mr 2
  Mr 22 หลายเดือนก่อน

  เสียง​ยังไม่ชัดเจน​นะครับ

 • KYUUXD i'm q
  KYUUXD i'm q2 หลายเดือนก่อน

  เสียงเป็นไรนิ

 • Hellman x1 6161
  Hellman x1 61612 หลายเดือนก่อน

  เปลี่ยนคนพูดรึเปล่าครับ

 • Wonderful
  Wonderful2 หลายเดือนก่อน

  เสียงมันดูก้องๆไปคะฟังไม่ค่อยรื่นหู

 • Roblox Hero

  Roblox Hero

  13 วันที่ผ่านมา

  เสียงนี่มันกูไม่ดี

 • หลองสัก ปะกับเหล็ก

  หลองสัก ปะกับเหล็ก

  2 หลายเดือนก่อน

  Hhhhhhhhhhhhhhhh

 • ข้าว ไหนวะ

  ข้าว ไหนวะ

  2 หลายเดือนก่อน

  @DeenKung TH ชฃฃงชชฃชชฃช

 • ข้าว ไหนวะ

  ข้าว ไหนวะ

  2 หลายเดือนก่อน

  @[ ] ฃฃฃงฃฃชฃ

 • TSK - Tossakan

  TSK - Tossakan

  2 หลายเดือนก่อน

  ลองใส่หูฟังดูครับเสียงสลับไปสลับมาจนอารมณ์เสียอะ

 • Nattapong
  Nattapong2 หลายเดือนก่อน

  อัดเสียงในห้องน้ำหรอครับ

 • KiYoSaKi 1
  KiYoSaKi 12 หลายเดือนก่อน

  เสียงก้องจังเหมือนยุในห้องน้ำ

 • D.M Channel
  D.M Channel2 หลายเดือนก่อน

  ขอเถอะ ช่วยพากย์ใหม่

 • หมากรุกอัตโนมัติ automated chess
  หมากรุกอัตโนมัติ automated chess2 หลายเดือนก่อน

  ดูตอนทำงานปีแรก ซื้อวีดีโอเครื่องแรกมาดู น่าจะประมาณ ปี 2533

 • NikZ ZapZap
  NikZ ZapZap2 หลายเดือนก่อน

  บอกเลยถ้าไม่ได้ลุง โลกคงโดนทำลาย

 • Jop
  Jop2 หลายเดือนก่อน

  เสียงพี่เป็นไรอะ

 • AK 47
  AK 472 หลายเดือนก่อน

  เสียงไมค์พี่ เข้ากับหนังมากครับ เหมือนหลุดมาจาก 30 ปีที่แล้วเลย 55555555

 • มากมาย จิงดิ
  มากมาย จิงดิ2 หลายเดือนก่อน

  เสียงไม่ผ่านคับ👎

 • อาทิตย์ ไม่มีชื่อสกุล
  อาทิตย์ ไม่มีชื่อสกุล2 หลายเดือนก่อน

  ภาค6นี่ไม่เนียนนะไหนว่ามันตรวจจับความร้อนแต่ฉากหลังมีวัวยุหนึ่งตัววัวมันเทพไม่โดนกิน

 • จิรัฏชญา แสงกล้า
  จิรัฏชญา แสงกล้า2 หลายเดือนก่อน

  สปอยในโอ่งหรอคะเสียงก้องจัง หนังสนุกสปอยเนื้อเรื่องละเอียดแต่เสียอย่เดียวเสียงสปอยก้องเหมือนสปอยในโอ่ง

 • As GraD
  As GraD2 หลายเดือนก่อน

  มนุษย์อย่างโหด

 • อุลตร้าแมว
  อุลตร้าแมว2 หลายเดือนก่อน

  ทำไมเสียงก้องๆฟังไม่ลื่นครับคลิปนี้ไม่ผ่าน☹️

 • lemonteablack
  lemonteablack2 หลายเดือนก่อน

  คิดถึงเรื่องนี้มากกก

 • Kesa Somjai
  Kesa Somjai2 หลายเดือนก่อน

  Wow

 • นฤมล นาคำ
  นฤมล นาคำ2 หลายเดือนก่อน

  ดูแล้ว กลับมาดูอีก 🥰

 • TheDark FF
  TheDark FF2 หลายเดือนก่อน

  การ์บอยกลัวลุงหมดแล้ว55 พอกินได้ก็รอดอีก พอจะตายเพราะพยาธิก็รอด อีกสู้ไม่ได้แล้วมั่งการ์บอย

 • เจ้า**คุณ Channel
  เจ้า**คุณ Channel2 หลายเดือนก่อน

  เสียเป็นไรพี่... 5555+ไม่สะบายหราาาา

 • UNEED

  UNEED

  2 หลายเดือนก่อน

  555

 • Nigie Holliday
  Nigie Holliday2 หลายเดือนก่อน

  คลิปนี้เสียงแปลกๆจังครับ ติดตามตลอดครับทุกคลิป

 • Master King tv2
  Master King tv22 หลายเดือนก่อน

  เย้

 • นัญวิชย์ พลสงคราม
  นัญวิชย์ พลสงคราม2 หลายเดือนก่อน

  พักผ่อนมั้งนะครับพี่ เป็นห่วงนะค้าบ❣️

 • micro sd card
  micro sd card2 หลายเดือนก่อน

  SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 • อัญมณี ไตรสินธ์
  อัญมณี ไตรสินธ์2 หลายเดือนก่อน

  อยากให้พี่พากแบบมันๆหน่อยครับถ้าพี่ปรับปรุ่งผมจะติดตามให้ครับ

 • UNEED

  UNEED

  2 หลายเดือนก่อน

  อันนี้คลิปเก่า เมื่อต้นปีเเอดเอามายำ เพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจ ก่อนรับชมภาค 7 ยังไงลองดูคลิปล่าสุดนะครับ เพราะเเอดพากย์เอง😎

 • OR
  OR2 หลายเดือนก่อน

  คุณเป็นใครทำไมเสียงถึงไม่เหมือนเดิมมมมมมมมมมม

 • FIDUS AMV
  FIDUS AMV2 หลายเดือนก่อน

  พี่ไมค์เป็นอะไรอ่ะพี่

 • วุฒิศักดิ์ สุขราช
  วุฒิศักดิ์ สุขราช2 หลายเดือนก่อน

  เสียงไม่ดีเลยคับ

 • Tony Shop
  Tony Shop2 หลายเดือนก่อน

  ต่างกันมากๆอย่างเห็นได้ชัด​เมื่อก่อนกับตอนนี้​มีความพัฒนา​ดีมากๆรักครับช่องนี้

 • Jack Tagsin
  Jack Tagsin2 หลายเดือนก่อน

  ทำไมเสียงมันอู้อี้ๆแบบนั้นอ่ะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเป็นที่เครื่องผมคนเดียวหรือป่าวน่ะ

ต่อไป