ചതിച്ചതാ ഗുയ്സ് എന്നെ 🤣😜

ตลก

ความคิดเห็น: 5 245

 • HoneyBunny
  HoneyBunny4 หลายเดือนก่อน

  The fact that the dad is drinking air😂

 • Tanu Shrotriya

  Tanu Shrotriya

  หลายเดือนก่อน

  Kitni cheating Hai bacche ko dudh Pilaya chai Pilai cold drink Nahin khilai

 • Ema AnaMaria

  Ema AnaMaria

  3 หลายเดือนก่อน

  L

 • Ema AnaMaria

  Ema AnaMaria

  3 หลายเดือนก่อน

  😘🤩😋🥰😍

 • Abigail Chua

  Abigail Chua

  4 หลายเดือนก่อน

  Yeah🤣🤣

 • Hamnaah_

  Hamnaah_

  4 หลายเดือนก่อน

  😃

 • Nasreen Fatima
  Nasreen Fatima21 วันที่ผ่านมา

  This is the take my mom and dad used at me😂😂😂

 • Juliet Rose
  Juliet Rose3 หลายเดือนก่อน

  Can't stop laughing 😂😂 Baby's reaction 🤣🤣🤣🤣

 • Sanu Kc

  Sanu Kc

  2 หลายเดือนก่อน

  Plplll

 • يوسف شمسة

  يوسف شمسة

  2 หลายเดือนก่อน

  مخبايت

 • يوسف شمسة

  يوسف شمسة

  2 หลายเดือนก่อน

  $

 • comhome
  comhomeหลายเดือนก่อน

  I m not expecting my child to be that dumb 😂😂🤣

 • Shilpi Gandhi
  Shilpi Gandhi3 หลายเดือนก่อน

  Fun fact- the bottel was empty😂😂

 • Nalini singh
  Nalini singh3 หลายเดือนก่อน

  The girl reaction was hallirous at the end 😂😂😅😅😅😂😂😂😂but I love it !!!!

 • BANGTAN💜Army💜
  BANGTAN💜Army💜2 หลายเดือนก่อน

  I can't stop my laughing😂

 • MUHAMMED SHANAZ
  MUHAMMED SHANAZ3 หลายเดือนก่อน

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ചിരി നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 • Sirisha Dasari
  Sirisha Dasari3 หลายเดือนก่อน

  So much fun🤣 😂

 • Imperium Alexandrium
  Imperium Alexandrium3 หลายเดือนก่อน

  The dad is enjoying freshly squeezed air 😂

 • Sedaqet Yusubova

  Sedaqet Yusubova

  3 หลายเดือนก่อน

  @ANONYMOUS try gtr

 • ahmed ahmed

  ahmed ahmed

  3 หลายเดือนก่อน

  هع

 • ANONYMOUS

  ANONYMOUS

  3 หลายเดือนก่อน

  @Diana Pereira Vt bNo

 • ANONYMOUS

  ANONYMOUS

  3 หลายเดือนก่อน

  @Lili Yousef by

 • Sanjana Bhattacharjee
  Sanjana Bhattacharjee3 หลายเดือนก่อน

  I loved how he's sipping the empty bottle

 • mritun1978
  mritun19783 หลายเดือนก่อน

  The bottle was empty so u was not even drinking 🤣😂 and the boy's reaction: kk yay and the parents 🤣😂🤣😂😏👍🏻🤘🏻👏🏻

 • Hasanuzzaman sumon

  Hasanuzzaman sumon

  9 วันที่ผ่านมา

  ঈদ মোবারকগান

 • Mega Mega
  Mega Mega2 หลายเดือนก่อน

  😂🤣😂🤣😂🤣🤣😁😋

 • MALA THI
  MALA THIหลายเดือนก่อน

  The empty bottle...😂😂

 • Savitri Savitri
  Savitri Savitri4 หลายเดือนก่อน

  Only lengends can observe that the bottle is "EMPTY"🤣🤣🤣🤣🤣

 • #tumblingandmore

  #tumblingandmore

  3 หลายเดือนก่อน

  Ikt

 • Henna Jean Zacarias

  Henna Jean Zacarias

  4 หลายเดือนก่อน

  im a legend

 • kolpula raju

  kolpula raju

  4 หลายเดือนก่อน

  Kfh

 • Locked💣
  Locked💣2 หลายเดือนก่อน

  DA BABY WAS LIKE MMH I LOVE THIS BUT HE WAS DRINKING MEDICINE😂

 • Meeth _Miri

  Meeth _Miri

  2 หลายเดือนก่อน

  😂

 • LorranaArmy
  LorranaArmy2 หลายเดือนก่อน

  Cute 😂😂😂

 • ميمو
  ميمو3 หลายเดือนก่อน

  Laughing killed me 😂

 • Hamdhu's wold
  Hamdhu's wold3 หลายเดือนก่อน

  Expression powli 🥳🤩😂😂😂

 • Chair
  Chair2 หลายเดือนก่อน

  This Is one way to trick your kids😂😂😂

 • Kabirul Sk
  Kabirul Sk2 หลายเดือนก่อน

  Fun fact is the bottle is empty😂😂

 • Luisa Fernanda
  Luisa Fernanda3 หลายเดือนก่อน

  Buena jugada🤣

 • Akshay
  Akshay3 หลายเดือนก่อน

  Nice trick bro 😂 👍

 • Неха Пандей
  Неха Пандей4 หลายเดือนก่อน

  Only Legend knows the fact of empty bottle 🤣

 • IMTIAZ HANSARI

  IMTIAZ HANSARI

  4 หลายเดือนก่อน

  🥰👄

 • rajat kumar_1177

  rajat kumar_1177

  4 หลายเดือนก่อน

  bs ye saste comment karke sabko legend bnade lodu

 • Regiane Santos

  Regiane Santos

  4 หลายเดือนก่อน

  😀😀😀😀😀kkkk

 • Zonk Zonk

  Zonk Zonk

  4 หลายเดือนก่อน

  Asi con toy y sus mañas no se la *loveme.Uno/rivaldo* Megan: "Hotter" Hopi: "Sweeter" Joonie: "Cooler" Yoongi: "Butter" Son unos de los mejores conciertos , no puede ir pero de tan solo verlos desde pantalla, se que estuvo sorprendente

 • zardarishoulddie
  zardarishoulddie3 หลายเดือนก่อน

  All that poor kid wanted was air from dad’s bottle 😆

 • •kim genie☘️
  •kim genie☘️3 หลายเดือนก่อน

  ضحكو عليه عشان يشرب للن او حليب 😂😂😂😂

 • no
  no3 หลายเดือนก่อน

  🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂❤️💕he thought 🤔 that bottle 🍾 was empty but simply drank water 💧💦.

 • Abeloh Channel

  Abeloh Channel

  3 หลายเดือนก่อน

  😂😂😂😂😂🍾💦💦💦

 • Techpule
  Techpule2 หลายเดือนก่อน

  i can see disapointment in his eyes 🤣🤣

 • Kailyn Guisinger
  Kailyn Guisinger4 หลายเดือนก่อน

  I ALMOST DIED WEN I NOTICED THE STRAW🤣🤣🤣🤣🤣

 • hasnae elbahji

  hasnae elbahji

  4 หลายเดือนก่อน

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂

 • hasnae elbahji

  hasnae elbahji

  4 หลายเดือนก่อน

  ❤️

 • hasnae elbahji

  hasnae elbahji

  4 หลายเดือนก่อน

  🌹❤️

 • Anita Pashko
  Anita Pashko3 หลายเดือนก่อน

  Lol 🤣🤣🤣

 • Nagesh Goudar
  Nagesh Goudar18 วันที่ผ่านมา

  😂😂 superrr

 • troliador cara
  troliador cara3 หลายเดือนก่อน

  Risa de ibai a final XD

 • Hema Choudhary
  Hema Choudhary3 หลายเดือนก่อน

  Funny 🤣😁🤣

 • Laura Maday
  Laura Maday3 หลายเดือนก่อน

  Parents played the funniest trick!! SO FUNNY!!!!

 • Meeth _Miri

  Meeth _Miri

  3 หลายเดือนก่อน

  Ty

 • كيم_جولي 💖😩
  كيم_جولي 💖😩3 หลายเดือนก่อน

  Thanks for this way 😂😂😂😂💔💔💔😂😂😂😂

 • Pushap suku Pushpa suku
  Pushap suku Pushpa suku7 วันที่ผ่านมา

  Nice😘❤️🤣🤣🤣🤣

 • Chandra Kala
  Chandra Kala3 หลายเดือนก่อน

  😂😂😂🥳🥳❤️❤️

 • surekha khurana
  surekha khurana3 หลายเดือนก่อน

  I can't control my laughing 😹

 • Nature Video
  Nature Video3 หลายเดือนก่อน

  Legends know that the bottle was empty

 • Meeth _Miri

  Meeth _Miri

  3 หลายเดือนก่อน

  😂

 • love overdose
  love overdose3 หลายเดือนก่อน

  Lol they used a trick but its still funny 😂

 • A&M SQUAD
  A&M SQUAD3 หลายเดือนก่อน

  LoL 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 • Imperium Alexandrium
  Imperium Alexandrium3 หลายเดือนก่อน

  The fact that the dad is drinking air😂

 • Thongsuk Pabchompoo

  Thongsuk Pabchompoo

  3 หลายเดือนก่อน

  เบเบ้

 • Shiv shanker Shukla
  Shiv shanker Shukla3 หลายเดือนก่อน

  I can, t stop my laughing 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 • Abdo_yt
  Abdo_yt3 หลายเดือนก่อน

  🤣🤣😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣❤❤❤

 • Narayani Devi
  Narayani Devi3 หลายเดือนก่อน

  Very funny🤣🤣

 • Abir Safadieh
  Abir Safadieh3 หลายเดือนก่อน

  😂🤣 but great idea👍

 • Tasaduq FF
  Tasaduq FF4 หลายเดือนก่อน

  Only legends knows the fact of empty bottle🤣🤣🤣🤣

 • ozlem Batmaz

  ozlem Batmaz

  4 หลายเดือนก่อน

  Fjhus😛

 • KUMAR GAURAV
  KUMAR GAURAV3 หลายเดือนก่อน

  I can,t stop my laughing 🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂😆😆😂😂😂🤣🤣🤣

 • doliio volay
  doliio volay3 หลายเดือนก่อน

  The fact that they pull out a straw behind the couch is hilarious😂

 • Maria José

  Maria José

  3 หลายเดือนก่อน

  😍🥰😻

 • ☆Eliza♡

  ☆Eliza♡

  3 หลายเดือนก่อน

  Yeah they didnt let the kid drink adult drink they are so kind❤

 • Devika Devu
  Devika Devuหลายเดือนก่อน

  🤣❤️😂

 • nieooj gotoy
  nieooj gotoy3 หลายเดือนก่อน

  I can't stop my laughing 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • Meeth _Miri

  Meeth _Miri

  3 หลายเดือนก่อน

  Ty

 • cheetahplayz__200
  cheetahplayz__2004 หลายเดือนก่อน

  Why is father's always smart.🤣🤣🤣🤣🤣🤣✌️

 • Γεωργία Ελευθεριαδου
  Γεωργία Ελευθεριαδου3 หลายเดือนก่อน

  😂😂😂😂😂😂😂❤❤❤❤

 • CFE  GAMER
  CFE GAMER3 หลายเดือนก่อน

  🤣🤣🤣🤣i can't stop laughing

 • Kadiatou Sanogo
  Kadiatou Sanogo3 หลายเดือนก่อน

  😂😂😂😂❤❤👍🏾

 • Lana&Lexi
  Lana&Lexi3 หลายเดือนก่อน

  Haha give us more of this 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • Xavier
  Xavier4 หลายเดือนก่อน

  Only Legend knows the fact of empty bottle 🤣

 • Maria Daskalyuk

  Maria Daskalyuk

  3 หลายเดือนก่อน

  Scaricala gratuitamente da me stesso che non

 • Innocent kid

  Innocent kid

  3 หลายเดือนก่อน

  What happened? Tell me I'm curious

 • Shree Jagtap

  Shree Jagtap

  3 หลายเดือนก่อน

  see the bottom of bottle

 • Najma Patel

  Najma Patel

  3 หลายเดือนก่อน

  I know I am a legend now because bottle is empty lokk at bottom end

 • Lucy Vales
  Lucy Vales3 หลายเดือนก่อน

  Wow! 🤣😂🤣😂😅😅

 • Yang Jam
  Yang Jam3 หลายเดือนก่อน

  Hahahahaha that's 🤣 and cute

 • Molina Begum
  Molina Begum3 หลายเดือนก่อน

  that's very funny and nice video 😆😚

 • Tanmayi Jaladurgam
  Tanmayi Jaladurgam3 หลายเดือนก่อน

  Hahahahaha 🤣🤣🤣🤣🤣

 • Savita Dauthal
  Savita Dauthal4 หลายเดือนก่อน

  Hatsoff to the cameraman who drank his last invisibility potion for this video.

 • sussy cat

  sussy cat

  3 หลายเดือนก่อน

  XD 😂

 • Рустем Садыков

  Рустем Садыков

  3 หลายเดือนก่อน

  Човшаплплр🚲🦼🚛🚌🚌🚚вояоаоммсрпрсрспс

 • Agnes Alosious
  Agnes Alosious3 หลายเดือนก่อน

  Ente ammo so funny🤣🤣🤣🤣

 • Bad Boy Sk
  Bad Boy Sk3 หลายเดือนก่อน

  I can't stop my laughing 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • Hadis Zulfikari
  Hadis Zulfikari3 หลายเดือนก่อน

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Nice

 • 凌晨等太阳☃
  凌晨等太阳☃2 หลายเดือนก่อน

  😂😂🤣🤣🤣

 • Meeth _Miri

  Meeth _Miri

  2 หลายเดือนก่อน

  Ty

 • Sameera Unnisa
  Sameera Unnisa3 หลายเดือนก่อน

  😁😆😆❤

 • W I E R D O🦖
  W I E R D O🦖3 หลายเดือนก่อน

  Hahaha 🤣 I whould fall for that

 • _NIVEDYA _&_ _NANDHANA_
  _NIVEDYA _&_ _NANDHANA_3 หลายเดือนก่อน

  I can't stop my laughining😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂

 • Kaviraj Rajan
  Kaviraj Rajan3 หลายเดือนก่อน

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 • Meera Sharma
  Meera Sharma3 หลายเดือนก่อน

  I can't stop my laughing 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • Longi Javier

  Longi Javier

  3 หลายเดือนก่อน

  @светлана спевак yu u

 • Longi Javier

  Longi Javier

  3 หลายเดือนก่อน

  @FFATIKGAMER_YT en una yu

 • mansour yahiaoui

  mansour yahiaoui

  3 หลายเดือนก่อน

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 • rose maro
  rose maro3 หลายเดือนก่อน

  What a funny joke🥰🥰

 • Sanjeev Pandey
  Sanjeev Pandey3 หลายเดือนก่อน

  O my goddess😂😂😂😂

 • Adan Gaming
  Adan Gaming2 หลายเดือนก่อน

  Excellent 🤣🤣

 • Bexshin Faeq
  Bexshin Faeqหลายเดือนก่อน

  OMG😂😂😂😂😄

 • Lada_owner
  Lada_owner4 หลายเดือนก่อน

  Wow you got the whole squad laughing 😐😐😐😐❤️❤️❤️❤️❤️

 • Nargis Bano

  Nargis Bano

  4 หลายเดือนก่อน

  what squad:)

 • ⚡️Night Queen fan⚡️#2
  ⚡️Night Queen fan⚡️#23 หลายเดือนก่อน

  🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂🙌🙌🏿

 • نايف الطميجي
  نايف الطميجي28 วันที่ผ่านมา

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 • Ab Rahim
  Ab Rahim3 หลายเดือนก่อน

  😂😂😂 funny

 • Lady Rose Diaz
  Lady Rose Diaz3 หลายเดือนก่อน

  😂😂😂😁

ต่อไป